Kártyafelhasználó

A NEK-hez kártyafelhasználóként bármely természetes személy csatlakozhat.

Hogyan zajlik a kártyafelhasználói regisztráció?

A NEK kártya kiváltásához kártyafelhasználói regisztráció szükséges, amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt, országos illetékességgel rendelkező regisztrációs szerveknél lehet benyújtani. Ezek jelenleg: kormányablakok,

A kártyafelhasználói regisztráció során egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre kerül sor.  A kártyafelhasználói regisztráció érvényességi ideje öt év, amely  esetenként öt évvel meghosszabbítható.

Kártyafelhasználói regisztráció a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személyek esetén:

A kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs szerv ellenőrzi az igénylő által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas okmányt, majd a sikeres  azonosítást követően a regisztrációs szerv a kérelmező arcképmását és – a 12. életévét betöltött kérelmezőnél – aláírását rögzíti, illetve a bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányból a természetes személyazonosító adatokat, a bemutatott okmány számát, típusát és érvényességi idejét bejegyzi a NEK központi nyilvántartásba. Ebben az esetben a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége a regisztráció alapjául szolgáló okmány érvényességének időpontja, de legfeljebb öt év.

Kártyafelhasználói regisztráció a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személyek esetén:

A kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs szerv ellenőrzi az igénylő által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas okmányt. A kártyafelhasználói regisztráció során a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője a kérelmező személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes személyazonosító adatait, lakcímét, egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés során rögzített arcképmását és – ha a 12. életévét betöltötte – aláírását kártyakibocsátás céljából a működtető részére átadja. Továbbá, az adatátadást megelőzően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője az általa képzett kapcsolati kódot a regisztráció időpontjával és a természetes személyazonosító adatokkal együtt átadja a működtetőnek.

Működtető: azon szerv, mely vezeti a NEK központi nyilvántartást, illetőleg gondoskodik a NEK központi nyilvántartásának vezetését támogató elektronikus információs rendszer üzemeltetéséről. A működtetői feladatokat a Belügyminisztérium látja el