A NEK regisztrációhoz szükséges okmányok

 • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)

Felhívjuk a szülök, törvényes képviselők figyelmét arra, hogy az eljárás során a cselekvőképtelen kiskorú ügyfél (tanuló) személyes megjelenése is szükséges. Ebben az esetben az eljárás során az egyik törvényes képviselő jelenléte is szükséges.

Mi az a NEK?

A NEK célja, hogy az egyes elektronikus kártya kibocsátók és elfogadók az állam által szabályozott és ellenőrzött rendszerhez történő csatlakozással, egységes és szabványosított kártyatechnológia alkalmazásával, központilag kezelt és hitelesített, közhiteles nyilvántartások adattartalmán alapuló adatokkal megszemélyesített elektronikus kártyák alapján nyújtsák szolgáltatásaikat.

Milyen szolgáltatások vehetők igénybe a NEK kártya segítségével?

A NEK keretében kiadott kártyák egyszerre több funkcióval is felruházhatóak, így a kártyafelhasználó választása szerint különböző elektronikus kártyával igénybe vehető alkalmazások, kártyatípusok egyetlen kártyára is egyesíthetőek.

Mi az a NEK kártya?

A kártya jogszabályon, szerződésen, bírósági, hatósági határozaton, vagy a kártyakibocsátó önkéntes akaratelhatározásán alapuló jogosultság, vagy tény fennállását igazolja, vagy szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé (együtt: kibocsátási cél).

A NEK kártya lehet elsődleges és másodlagos kártya.

Mi az elsődleges kártya?

Az elsődleges kártya a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, adat elektronikus hordozására képes eszközzel ellátott hordozó.

Az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is rendelhető.

Az elsődleges kártya – az anonim kártya kivételével – vizuálisan tartalmazza a kártyafelhasználó arcképmását, a családi és utónevét, a NEK-re utaló jelzést és a kártya egyedi sorszámát, illetve elektronikusan tartalmazza a kártya elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.

Fentiek mellett az elsődleges kártyán szerepelhet a kártyafelhasználó születési helye és ideje, lakó- vagy tartózkodási helyének településneve, 14. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében aláírása, valamint amennyiben a kártyakibocsátó jogszabály által került kijelölésre, a kibocsátási célra vonatkozó jogosultsági vagy tényadat.

Továbbá a kártyakibocsátó döntése alapján, az elsődleges kártyán megjelenítésre kerülhet a kártyakibocsátó megnevezése, a kártya kiállításának napja, és az érvényességére vonatkozó adat. A kártyafelhasználó hozzájárulása esetén pedig a kártyán vizuálisan egyéb személyes adat is feltüntetésre kerülhet.(A kártya elektronikusan személyes adatot kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján tartalmazhat).

Mi a másodlagos kártya?

A másodlagos kártya az elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.

Az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is rendelhető.

Másodlagos kártya bocsátható ki az elsődleges kártyakibocsátóval kötött szerződés alapján, a kártyafelhasználó erre irányuló kérelmére, vagy jogszabályi rendelkezés alapján.

A másodlagos kártyára – a fizikai kártyatest kialakítása és megszemélyesítése kivételével – az elsődleges kártyára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A kijelölt kártyakibocsátó által kibocsátott kártya csak abban az esetben bocsátható ki másodlagos kártyaként, ha az elsődleges kártya szintén ilyen kártyakibocsátó által kibocsátott kártya.

Hogyan lehet az elsődleges kártyához másodlagos kártyafunkciókat rendelni?

A másodlagos kártya az elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.

A másodlagos kártyákkal kapcsolatos szabályozás lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai (elsődleges) kártyán elméletileg végtelen funkció (másodlagos kártya) legyen hordozható.

Másodlagos kártya igénylésére a másodlagos kártya kibocsátására jogosult szervezethez/személyhez történő kérelem benyújtásával van lehetőség.

Mi az anonim kártya?

A kártyakibocsátó ún. anonim kártyát is kibocsáthat, amely elsődleges kártyának tekinthető, és megfelel a NEK műszaki, technológiai, biztonsági előírásainak, azonban személyes adatokat nem tartalmaz.

Anonim kártyát bármely természetes vagy jogi személy igényelhet.

Az anonim kártya vizuálisan tartalmazza a NEK-re utaló jelzést, elektronikusan a kártya adatchipjének egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját, továbbá a kártyakibocsátó döntése alapján tartalmazhatja a kártyakibocsátó megnevezését, a kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot, amennyiben a kártyakibocsátó jogszabály által került kijelölésre.

Az anonim kártya esetén nem alkalmazhatóak a kártyafelhasználói regisztráció szabályai, a NEK kártya érvényességére és a kártyafelhasználó adatainak törlésére vonatkozó szabályok, a kártyakibocsátására vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a megszemélyesítésnek a szabályai, és a kártyakibocsátónak az általa kibocsátott kártyák adatairól vezetett nyilvántartás szabályai.

Meddig érvényes a NEK-rendszerben kibocsátott kártya?

A kártya érvényességi idejét jogszabály vagy a kártyakibocsátó határozhatja meg. Jogszabályi vagy a kártyakibocsátó által meghatározott konkrét érvényességi idő hiányában a kártya érvényességi ideje a kiállítástól számított öt év lehet.

A másodlagos kártya érvényességi ideje nem lehet hosszabb annak az elsődleges kártyának az érvényességi idejénél, amelyhez hozzárendelték.

Érvénytelen a kártya, ha a kártyakibocsátó kártyakibocsátói jogosultsága megszűnt, az érvényességi ideje lejárt, a kártyafelhasználó a kártyakibocsátónál letiltotta, a kártyafelhasználó adatait a NEK központi nyilvántartásból törölték, vagy a kártyakibocsátó a kártyát érvénytelenítette.

Hogyan és hol lehet átvenni az elkészült kártyát?

Az elkészült NEK kártya a kártyaigénylő lapon megjelölt címre történő postai kézbesítéssel kerül megküldésre a kártyafelhasználó részére.

Személyes átvétel – a kártyakibocsátóval történő megállapodás alapján – a kártyakibocsátónál vagy az adatrögzítőnél lehetséges.

Van-e lehetőség a kártya letiltására?

Igen, a kártya (elsődleges és másodlagos egyaránt) letiltása kezdeményezhető a kártyakibocsátónál és az adatrögzítőnél.

Mi a teendő, ha megrongálódott a kártya?

A kártyafelhasználó, illetve meghatalmazottja az elsődleges kártya megrongálódása esetén a kártya cseréje iránti kérelmét – az érintett elsődleges kártya megnevezése és a kérelem benyújtása indokának megjelölésével – írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kártyakibocsátónál vagy az adatrögzítőnél.

Az elsődleges kártya megrongálódása esetén a megrongálódott kártyát a kártya cseréje iránti kérelemmel együtt le kell adni.

A kérelem beterjesztésekor a kártyafelhasználónak nyilatkoznia kell, hogy kéri-e az eltulajdonított, elvesztett elsődleges kártyához hozzárendelt összes másodlagos kártya hozzárendelését az új elsődleges kártyához.

Mi a teendő a kártya elvesztése, eltulajdonítása esetén?

A kártyafelhasználó (illetve meghatalmazottja) az elsődleges kártya eltulajdonítása vagy elvesztése esetén az elsődleges kártya pótlása, míg az elsődleges kártya megrongálódása esetén az elsődleges kártya cseréje iránti kérelmét – az érintett elsődleges kártya megnevezése és a kérelem benyújtása indokának megjelölésével – írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kibocsátójánál, vagy az adatrögzítőnél.

Van-e díja a NEK kártya kiállításának?

A kártya kiállításának díját a kártyakibocsátó határozza meg, melyről az általa kiadott szolgáltatási szabályzatban ad tájékoztatást.

Hogyan és hol lehet regisztrálni a NEK-rendszerbe kártyafelhasználóként?

A NEK kártya kiváltásához kártyafelhasználói regisztráció szükséges, amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt, országos illetékességgel rendelkező regisztrációs szerveknél lehet benyújtani (kormányablak, Belügyminisztérium).

A kártyafelhasználói regisztráció során egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre kerül sor. A kártyafelhasználói regisztráció érvényességi ideje öt év, amely esetenként öt évvel meghosszabbítható.

Mi szükséges a kártyafelhasználó regisztrációhoz?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges.

A jogszabályban kijelölt kártyakibocsátó által kiadott kártyára jogosult, nem a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció esetén be kell mutatni az útlevelet vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam állampolgára esetén a tagállam által kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányt.

Meddig érvényes a kártyafelhasználói regisztráció?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a regisztrációs szerv ún. egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést folytat le. A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége öt év, amely esetenként öt évvel meghosszabbítható.

A jogszabályban kijelölt kártyakibocsátó által kiadott kártyára jogosult, nem a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége a regisztráció alapjául szolgáló okmány érvényességének ideje, de legfeljebb öt év.

Lehet-e meghatalmazással intézni a kártyafelhasználói regisztrációt?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy esetében az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban a kérelmező személyesen jár el.

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott kérelmező az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelmet meghatalmazottja útján terjesztheti elő.

A fogvatartott kérelmező a kérelmét meghatalmazott útján terjesztheti elő.

Mi a teendő a kártyafelhasználó halála esetén?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó természetes személy halála esetén a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kezelője értesíti a NEK központi nyilvántartást.

A kártyafelhasználó halálának tényéről és időpontjáról az ezt igazoló okirat bemutatásával írásban tehető bejelentés a Belügyminisztériumnál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, a kormányablaknál, a kártyakibocsátónál és az adatrögzítőnél.

Milyen feltételekkel lehet a NEK-rendszerhez kártyakibocsátóként csatlakozni?

Kártyakibocsátó az lehet,

 • akit jogszabály csatlakozásra kijelölt (kijelölt kártyakibocsátó);
 • aki a működtető által lefolytatott hatósági eljárás keretében a NEK rendszerhez csatlakozott (engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó).

Hol található a kártyakibocsátók listája?

A kártyakibocsátók listája a www.nek.gov.hu honlapon található.

Milyen esetekben van lehetőség az elektronikus úton történő ügyintézésre?

1. A NEK regisztráció esetében nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre, melynek oka a személyes megjelenési kötelezettség.

2. A kártya iránti kérelem benyújtása, amennyiben a kártyakibocsátó lehetőséget biztosít az elektronikus kapcsolattartásra, illetve ügyintézésre, lehetséges elektronikus úton. Ebben az esetben az erről szóló, a kártyafelhasználó által tett nyilatkozatnak is szerepelnie kell a kártyaigénylő lapon.

A kártyaigénylő lapon, az elektronikus ügyintézés igénylésekor egy felhasználónév, illetve egy érvényes email cím megadása szükséges, amelyet követően kerülhet sor az ügyintézésre.

Milyen feltételekkel lehet a NEK-rendszerhez kártyaelfogadóként csatlakozni?

Kártyaelfogadó lehet természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kártyaelfogadó az lehet, aki a kártyakibocsátóval szerződést köt, a jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai követelményeknek megfelel, valamint akinek szolgáltatási szabályzatát a Működtető jóváhagyta.

Milyen elemeket kell tartalmaznia a szolgáltatási szabályzatnak?

 • az érintett szervezet NEK keretében ellátott szerepkörének megnevezését,
 • az érintett szervezet NEK-kel kapcsolatos tevékenységének leírását, így különösen az általa a NEK keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit,
 • azon adatok megnevezését, melyek az érintett szervezetnek a NEK keretében nyújtott szolgáltatásának igénybevétele esetén a kezelésébe kerülnek,
 • a c) pontban megjelölt adatok védelmével összefüggésben foganatosított intézkedéseket,
 • a panaszok kezelésének rendjét,
 • a NEK keretében nyújtott szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő díjat vagy egyéb költséget,
 • a nem nyilvános részek indokolással ellátott megjelölését,
 • a működtető megnevezését és elérhetőségét,
 • kártyakibocsátó esetén a jogosulatlan kártyafelhasználáskor alkalmazandó szabályokat, valamint a kártya elvesztése, eltulajdonítás, megsemmisülése valamint megrongálódása esetén követendő eljárás rendjét és
 • megszemélyesítő esetén az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat.