Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

A NEK rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi szabályokat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer adatkezelésének törvényes kereteit, biztosítsa az információs önrendelkezési jog érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.

Az adatvédelemmel kapcsolatos általános rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatvédelmi alapelvek

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátás során személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, feltéve, hogy az adatkezelés a cél megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Személyes adat a NEK központi nyilvántartásban akkor kezelhető, ha ahhoz a kártyafelhasználó hozzájárult, illetve jogszabály mindezt lehetővé teszi.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvételének, kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható.

Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a kártyafelhasználó megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.